Košík 0 x

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
internetového obchodu www.nuttyno.sk

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“) a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. zákona č. 18/2018

 1. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“)

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:    MUNGOS s.r.o.

Sídlo:                     Sekurisova 14, 841 02, Bratislava

IČO:                      52895696

DIČ:                      2121210267

IČ DPH:                 SK2121210267

Registrácia:            Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 143880/B

Tel. č.:                   +421 944 194 728

e-mail:                   info@nuttyno.sk

WEB:                    www.nuttyno.sk

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ )

ako správca osobných údajov, si vás týmto, ako tzv. dotknuté osoby, dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov Prevádzkovateľom.

Vážime si súkromie našich zákazníkov a ochrana osobných údajov je jednou z priorít našej spoločnosti. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) obsahujú informácie o tom, ktoré osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme mohli predávať kvalitný tovar a poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov a služieb. K ochrane osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou a/alebo jej poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel.

I.

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 1. Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov, či už v papierovej alebo elektronickej podobe. V súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia a v súlade s ustanovením § 5 písm. o) Zákona OOU a v zmysle týchto pravidiel.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

Obchodné meno:     MUNGOS, s.r.o.

Sídlo:                     Sekurisova 14, 841 02, Bratislava

IČO:                      52895696

DIČ:                      2121210267

IČ DPH:                 SK2121210267

Registrácia:            Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 143880/B

Tel. č.:                   +421 944 194 728

e-mail:                   info@nuttyno.sk

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú právne vzťahy
 • Prevádzkovateľa a jeho klientov pri spracovávaní ich osobných údajov podľa Zákona OOU prostredníctvom e-shopu Prevádzkovateľa,
 • Prevádzkovateľa a používateľov jeho webovej stránky www.nuttyno.sk
 • Prevádzkovateľa a jeho dodávateľov / odberateľov (a ich zamestnancov),
 • Prevádzkovateľa a jeho sprostredkovateľov
 1. V prípade, ak ste prejavili záujem o naše služby a realizovali ste objednávku na našej webovej stránke www.nuttyno.sk, resp. ak ste nás kontaktovali prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke  www.nuttyno.sk, stávate sa naším klientom, a z toho dôvodu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s týmito Pravidlami.
 1. Na účely definície v rámci týchto Pravidiel OOU dotknutými osobami (ďalej aj ako „dotknuté osoby“ alebo „zákazníci“) sú:
 • fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o naše služby a realizovali objednávku na našej webovej stránke nuttyno.sk , resp. ak nás kontaktovali prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke www.nuttyno.sk
 • fyzické osoby, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzavretú zmluvu o poskytovaní služieb, sprostredkovatelia prevádzkovateľa,
 • zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 • akékoľvek fyzické osoby, ktoré si objednali tovar alebo služby ponúkané Prevádzkovateľom,
 • akékoľvek fyzické osoby, ktoré sú oprávneným zástupcom zákazníka Prevádzkovateľa, ktorý využíva tovar alebo služby ponúkané Prevádzkovateľom (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),
 • akékoľvek fyzické osoby, ktoré navštívia našu webovú stránku www.nuttyno.sk
 • fyzické osoby v postavení dodávateľov / odberateľov poskytovaného tovaru alebo služieb, resp. ich zamestnanci

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, budú uložené v elektronickej forme na našom zabezpečenom serveri alebo v listinnej forme v uzamykateľnom boxe na mieste podnikania Prevádzkovateľa, vyvinieme maximálne úsilie na ochranu vašich osobných údajov.

II.

OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ PREVÁDZKOVATEĽOM 

 1. Prevádzkovateľ spracúva, v súlade s Nariadením a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä Zákonom OOU, osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru, či využívaním služieb (napr. v rámci vytvorenia objednávky tovaru v e-shope Prevádzkovateľa, či pri reklamácii tovaru prostredníctvom reklamačného formulára). Ide o tieto osobné údaje:
 • titul, meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • adresa pobytu (fakturačná adresa) a/alebo doručovacia adresa,
 • krajina,
 • dátum objednania tovaru, dátum prijatia tovaru,
 • kód objednávky, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu dobrovoľné doplňujúce údaje)
 • transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet,
 • podpis,
 • profilové informácie (vek).
 1. Prevádzkovateľ ďalej spracúva údaje, ktoré o vás získa pri nákupe tovaru alebo tým, že používate jeho služby vrátane Ide o tieto údaje:
 • IP adresa,
 • súbory cookies,
 • údaje o prehliadači a zariadení,
 • geografické údaje,
 • údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu)
 • Prípadne iný online identifikátor.

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov, inak len po dobu povinnej archivácie v súlade s osobitným predpisom.

III.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNY TITUL ICH SPRACOVANIA

 1. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s objednaním a nákupom tovaru v e-shope:
 • spracúvanie osobných údajov je primárne založené na právnom vzťahu dotknutej osoby k Prevádzkovateľovi, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, resp. ustanovenia § 13 1 písm. b) Zákona OOU). Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a platnom znení a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných ekonomických a daňových povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU),
 • v príprave tvorby objednávky Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje v rozsahu
  • titul, meno, priezvisko, krajina, adresa pobytu (fakturačná adresa), či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, spôsob platby, číslo bankového účtu, osobné údaje uvedené v poznámke k objednávke, špecifikácia tovaru (druh a cena). Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného
 1. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov, reklamácií a odstúpenia od kúpnej zmluvy:
 • osobné údaje využívame na riešenie sťažností, plnenie povinností vo vzťahu k dotknutým osobám – zákazníkom, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú zákazníkov alebo Prevádzkovateľa napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami,
 • právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (čl. 6 1 písm. c) Nariadenia, resp. ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU). V súvislosti s vybavovaním reklamácií a odstúpenia od zmluvy spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU),
 • pri vybavovaní reklamácií Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje v rozsahu – titul,meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e- mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet, podpis, dátum objednania a prijatia.
 1. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vyplnením a odoslaním kontaktného formulára a realizácie spätnej väzby zo strany Prevádzkovateľa:
 • v prípade, ak máte technický resp. iný problém s našou webovou stránkou, ak máte problém pri realizácii objednávky alebo akékoľvek otázky na Prevádzkovateľa, máte k dispozícií kontaktný formulár, ktorý môžete kedykoľvek využiť. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, e-mailová adresa, predmet správy, kód objednávky, prípadné iné osobné údaje, ktoré dobrovoľne uvediete v popise v osobitnej kolónke. Právnym titulom k spracúvaniu je súhlas so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU). V súvislosti s vybavovaním žiadosti spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje, ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU).
 1. Spracúvanie osobných údajov za účelom realizovania spotrebiteľských súťaží
 • v prípade, ak by ste mali záujem sa zaregistrovať do niektorej z našich spotrebiteľských súťaží, môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v rozsahu – titul,meno, priezvisko, bydlisko, doručovacia adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefonický kontakt, podpis, vek, po zadaní týchto osobných  údajov   pri   registrácií   konkrétnej   súťaže   na   základe osobitného súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU). Po vyplnení zákazníckej karty spracúvame osobné údaje tiež na účel našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, resp. ustanovenia 13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU), a to pre prípad vzniku sporu, starostlivosť o zákazníkov a pod.
 1. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom práv dotknutých osôb:
 • osobné údaje využívame na výkon, ktoré dotknutým osobám vyplývajú zo Zákona V prípade, ak si dotknutá osoba uplatňuje niektoré z práv špecifikovaných v tomto dokumente, máme právo na presnú identifikáciu dotknutej osoby,
 • právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (čl. 6 1 písm. c) Nariadenia, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU) – teda v zmysle Zákona OOU. V súvislosti s výkonom a realizáciou práv spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje, ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU), a to aj bez potreby Vášho súhlasu,
 • pri výkone Vašich práv Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu
  • titul, meno, priezvisko, doručovacia adresa, e- mailová adresa, telefonický kontakt, prípadne osobné údaje dokladu totožnosti.
 1. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa:
 • osobné údaje využívame na účel vnútorných oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, pričom osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy, alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami sú najmä:
 • databáza aktuálnych klientov, ktorí si na našej webovej stránke zakúpili tovar,
 • ochrana práv, ktoré Prevádzkovateľovi vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám; na tento účel Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov;
 • vymáhanie pohľadávok a iných nárokov Prevádzkovateľa; na tento účel

Účel spracúvania osobných údajov

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

 

 

 

 

 

 

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s objednaním a nákupom tovaru v e-shope

 

 

·         § 13 ods. 1. písm. b) Zákona o OOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia – spracúvanie OU nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy (nákup tovaru v e-shope),

·         §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia spracúvanie OU je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizácio príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod. – daňové povinnosti)

 

 

 

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov, reklamácií a odstúpenia od kúpnej zmluvy

 

 

 

·         § 13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia – spracúvanie OU je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (vybavovanie reklamácií),

·         §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (pre prípad možného vzniku sp pri reklamácii)

  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt.

  PREHĽAD:

   

   

  Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vyplnením a odoslaním kontaktného formulára a realizácie spätnej väzby zo strany Prevádzkovateľa

   

   

  ·         § 13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním OU (vyplnenie formulára na webovej stránke),

  ·         § 13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia – spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (pre prípad možného vzniku sporu, starostlivosť o zákazníkov a pod.)

   

   

   

  Spracúvanie osobných údajov za účelom realizovania spotrebiteľských súťaží

   

   

  ·         § 13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním OU (vyplnenie registrácie),

  ·         § 13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia – spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (pre prípad možného vzniku sporu, starostlivosť o zákazníkov a pod.)

   

   

   

  Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom práv dotknutých osôb

   

  ·         § 13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia – spracúvanie OU je

  nevyhnutné podľa osobitného predpisu (Zákon OOU),

  ·         § 13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (pre prípad možného vzniku sp pri uplatňovaní práv dotknutej osoby)

   

   

  Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľ

   

   

  ·         § 13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (druhy oprávnených záujmov uvedené vyššie)

   

   

   

   

  Použitie súborov cookies a analýza webových stránok

   

  ·         § 13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia – spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (zlepšenie fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a ponúkanie reklamy na základe vyhodnotenia vášho záujmu o tovar),

  ·         § 13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním OU cookies

  IV.

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  1. V prípade, ak udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov pri vyplnení kontaktného formulára, alebo pri registrácii do spotrebiteľskej súťaže, spracúvame osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním.
  2. V takomto prípade sa vždy opýtame, či súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na daný účel. Svoje rozhodnutie ohľadom udelenia súhlasu máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  V.

  DOBA SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

  1. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v prípade zakúpenia tovaru v e-shope po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 5 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (pozri vyššie). Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.
  2. V prípade, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov k registrácii, k marketingovým a obchodným účelom alebo k zasielaniu obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov, alebo do doby, kým súhlas nie je odvolaný. Pokiaľ súhlas nie je odvolaný, nie je tým dotknuté spracúvanie osobných údajov vykonávané zo strany Prevádzkovateľa na iné účely, na základe iných právnych titulov, v súlade s touto Informáciou o spracúvaní osobných údajov.
  3. Doba uchovávania  osobných   údajov   vyplýva   najmä   zo   zákona č. 395/2002      z. o   archívoch a registratúrach, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  4. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy, k odvolaniu súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pristupujeme k likvidácii osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať osobné údaje na inom právnom základe.
  1. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci spoločnosti máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

  VI.

  OSOBY S PRÍSTUPOM K OSOBNÝM ÚDAJOM 

  1. Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie popísaných účelov okrem Prevádzkovateľa, spracúvané tiež inými subjektmi. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať osobné údaje, si Prevádzkovateľ starostlivo vyberá a zveruje osobné údaje iba tým subjektom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, aby nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.
  2. Subjekty, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom, sú, či v budúcnosti môžu byť:
  • osoby, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré Prevádzkovateľ na tieto služby využíva (napr.: programátorské, či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám používateľov);
  • osoby subjekty, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú expedíciu tovaru zákazníkom (doručovateľské služby);
  • mobilný operátor, banka,
  • osoby, ktoré na webových stránkach Prevádzkovateľa umiestňujú prvky umožňujúce zbieranie osobných údajov, či sledovanie správania používateľov týchto stránok (zvyčajne však v tzv. pseudonymizovanej podobe, teda bez možnosti získavania priamych identifikačných údajov), t.j. hlavne osoby vykonávajúce prostredníctvom cookies analýzu návštevnosti našich webov a prevádzkovatelia reklamných systémov, v súvislosti s cielenou reklamou vykonávanou pomocou údajov o uskutočnenom nákupe a údajov získaných zo súborov cookies.
  1. Prevádzkovateľ je ďalej povinný, niektoré osobné údaje odovzdávať na základe všeobecne záväzných platných právnych predpisov, nižšie uvedeným príjemcom v prípadoch, keď taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.
  1. Príjemcovia osobných údajov:
   • súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov),
   • orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov),
   • daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
   • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru(právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov),
   • súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov),
  • advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov),
  • úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány, Slovenská obchodná inšpekcia (Zákon č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov),
  • osoby špecializované v príslušnom odbore podľa charakteru problematiky a spôsobu riešenia situácie pre klienta (výlučne účel konzultácie),
  • Slovenská pošta ako subjekt, ktorý zaisťuje expedíciu tovaru zákazníkom (doručovateľské služby).
  1. Tretie strany, ktoré osobné údaje nespracúvajú, avšak majú k nim prístup:
   • IT technik, ako správca webovej stránky e-shopu – MUNGOS, s.r.o, Sekurisova 14, 841 02, Bratislava
   • IČO: 528 956 96
  • správca e-mailovej domény prevádzkovateľa NIC Hosting, s.r.o. Dlhá 9, 900 28, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 44488254
  • správca účtovného softwéru spoločnosti STORMWARE, s.r.o., Matúšova 48, 811 04, Bratislava , IČO: 36244791
  1. Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby môžete vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google, Adobe.

  VII.

  PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

  a.       informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov:

  • obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto pravidlách OOU, sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané,

  b.       právo na prístup k osobným údajom:

  • máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Žiadosť môžete podať výlučne písomne na adresu: MUNGOS s.r.o., Sekurisova 14, 841 02, Bratislava spolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti

  c.        právo na opravu:

  • ak spracúvame neaktuálne, či nepresné osobné údaje, informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme. Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu: info@nuttyno.sk alebo písomne listom zaslaným na adresu MUNGOS s.r.o., Sekurisova 14, 841 02, Bratislava. Povinnou prílohou takejto žiadosti musí byť obojstranná kópia dokladu totožnosti.

  d.       právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

  • v niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní osobné údaje na pokyn dotknutej osoby vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, ktorý prevažuje nad záujmami dotknutej osoby a v takom prípade máme právo si osobné údaje ponechať. Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu info@nuttyno.sk alebo písomne listom zaslaným na adresu MUNGOS s.r.o., Sekurisova 14, 841 02, Bratislava.

  e.       právo na obmedzenie spracúvania

  • ak si prajete, aby sme osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali, žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu info@nuttyno.sk alebo písomne listom zaslaným na adresu MUNGOS s.r.o., Sekurisova 14, 841 02, Bratislava

  f.        právo na prenosnosť údajov:

  • ak si prajete, aby sme poskytli osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne technické, zákonné, ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak:
  • sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy,
  • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb,
  • v prípade, ak budete požadovať prenosnosť svojich osobných údajov, je potrebné poslať Vašu žiadosť písomne na adresu MUNGOS s.r.o., Sekurisova 14, 841 02, Bratislava spolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti.

  g.       právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov:

  • ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu či spracúvaniu osobných údajov na marketingové alebo reklamné účely, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez súhlasu na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  • máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
   • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
  • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
  • založené na výslovnom vašom súhlase so spracúvaním osobných údajov.

  h.       právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov:

  • môžete sa kedykoľvek obrátiť s podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421422028963, webové stránky: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

  i.         právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov:

  • súhlas (napr. poskytnutý na marketingové účely) môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď e-mailom na adrese info@nuttyno.sk alebo listom zaslaným na adresu MUNGOS s.r.o., Sekurisova 14, 841 02, Bratislava.

  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním,

  • aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

  Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

  VIII.

  PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA PORTÁLU A COOKIES

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré navštívená webová stránka môže odoslať do internetového prehliadača, ktorý ich uloží vo vašom zariadení (počítači alebo v inom zariadení s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Cookies napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencie na určitú dobu, aby ste ich nemuseli znova vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku.

  Cookies pomáhajú k vášmu pohodlnejšiemu nákupu a jednoduchému prehliadaniu webových stránok. Cookies slúžia najmä na:

  1. zaistenie správnej funkčnosti našich webových stránok, aby bolo možné dokončiť proces objednania tovaru s čo najmenšími ťažkosťami;
  2. na overovanie používateľov, na prevenciu podvodného využitia prihlasovacích poverení a na ochranu používateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán;
  3. zapamätanie si obsahu nákupného košíka;
  4. zaistenie vzhľadu webových stránok vzhľadom na preferencie a požiadavky návštevníkov;
  5. analýzu návštevnosti, správania, preferencií a záujmov používateľov;
  6. ponúkanie reklamy na tovar podľa záujmu používateľa.
  1. Naša webová stránka nuttyno.sk cookies, ktoré je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Dočasné súbory cookies, tzv. „relačné cookies“ , ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení len do ukončenia relácie prehliadača, a trvalé súbory cookies, tzv. „permanentné cookies“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšie. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Akonáhle dôjde k zatvoreniu prehliadača, vykoná sa ich vymazanie z vášho zariadenia. Trvalé cookies pomáhajú vaše zariadenie identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku, neumožňujú však akokoľvek identifikovať vás osobne.
  2. Podľa funkčnosti delíme cookies na:
   1. konverzné, ktoré umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
   2. trackovacie (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
  1. remarketingové, ktoré nám umožňujú personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie;
  2. analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú;
  3. esenciálne, ktoré sú dôležité na základnú funkčnosť
  1. Niektoré cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov však nie je možné akokoľvek identifikovať vás osobne.
  2. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Súhlas s používaním cookies je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho prehliadača, a to nižšie uvedeným spôsobom. V prípade, že tak urobíte, môžete byť nútení manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

  Prehliadač

  Internet Explorer

  Chrome

  Firefox

  Deaktivácia cookies

  1.       V menu „Nástroje“ vyberte položku „Možnosti internetu“.

  2.       Teraz kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“.

  3.       Na zablokovanie všetkých cookies premiestnenie posuvník do hornej polohy.

  4.       Vaše nastavenie potvrďte „OK“.

  1.       V menu „Nastavenie“ vyberte možnosť „Rozšírené“.

  2.       V sekcii „Ochrana súkromia a zabezpečenie“ kliknite na „Nastavenia obsahu“.

  3.       Kliknite na „Súbory cookie“.

  4.       Deaktivujte prepínač v možnosti „Povoliť stránkam ukladať a čítať údaje súborov cookie “.

  1.       V hlavnej ponuke kliknite „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“.

  2.       Vyberte panel „Súkromie bezpečnosť“.

  3.       V sekcii „Cookies a údaje stránok“ zaškrtnite možnosť „Blokovať ukladanie cookies a údajov stránok“.

  Odstránenie cookies

  1.     V menu nástroje vyberte voľbu „Bezpečnosť“ a potom odstránenie cookies. Vyberte položku „Odstrániť históriu prehľadávania“.

  2.        Začiarknite políčko súbory „cookie“ a údaje webovej lokality.

  3.        Kliknite na tlačidlo „Odstrániť“.

  1.     V menu „História“ kliknite na „Vymazať údaje o prehliadaní“.

  2.       Zaškrtnite zaškrtávacie pole „Súbory cookie a iné dáta webu“.

  3.       Kliknite na tlačidlo „Vymazať dáta“.

  1.     V hlavnej ponuke kliknite „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“.

  2.       Vyberte panel „Súkromie bezpečnosť“ a následne prejdite do sekcie „História“.

  3.       Vyberte možnosť „Vymaž históriu“.

  4.       Zvoľte „Všetko“ pri voľbe „Časové obdobie mazania“.

  5.       Rozkliknite detaily kliknutím na tlačidlo „Podrobnosti“ zaškrtnite pole „Cookies“ a stlačte tlačidlo „Vymazať teraz“.

  IX.

  ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môže Prevádzkovateľ niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez výslovného súhlasu zákazníka nedotkne jeho práv, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame pravidelné oboznámenie sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.

  X.

  PRÁVNE PREDPISY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

  1. Európsky rámec:
  • charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE,
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR).
  1. Národná legislatíva:
  • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 ),
  • zákon č. 18/2018 z. o ochrane.

  XI.

  Záverečné ustanovenia

  1. V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracovaniu osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na Prevádzkovateľa:
  • písomne na adrese: MUNGOS s.r.o., 841 02, Bratislava,
  • na tel. č.: +421 944 194 728
  • e-mailovej adrese: info@nuttyno.sk
  • na webe: www.nuttyno.sk
  X